کرپ براي 4 نفر

کرپ براي 4 نفر

مواد لازم

مواد لازم

تمام مواد را با هم قا طي کرده و بگذاريد به مدت 1 ساعت استراحت کند
مقداري کره در ماهي تابه ريخته معادل 1 قاشق بزرگ از مايع در ماهي تابه بريزيد
کرپ ها را با مربا و يا شکلا صرف کنيد
اصلي
© ﻧوﺸﻦ 2006